OKUL VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ DENETİCİLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kod No:06 – 59 196
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Blok zemin kat No: 11
Cebeci / ANKARA
Tel: 0312 363 33 50

T. C.
ANKARA VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.4.06.00.12.02
(4) 06 – 59 – 196
KONU : Tüzük ilanı tebliğ

OKUL VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ DENETİCİLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEK BAŞKANLIĞINA
Derneğiniz tüzüğü İçişleri Bakanlığınca incelenerek 2908 sayılı dernekler kanununa uygun olduğu görülmüş ve bir adet tasdikli tüzük tarafınıza teslim edilmiştir.Tasdik edilen tüzüğün tamamının maddelerin 2908 sayılı dernekler kanununun 13. maddesi gereğince (15) gün içerisinde mahalli bir gazetede ilan ettirilerek ilan edilen gazeteden (5) adedinin Valilik makamından havaleli yazı ile Müdürlüğümüze getireceğiniz, Aynı kanunun 14. maddesine göre tüzüğün ilan tarihinden itibaren ilk altı ay içerisinde olağan genel kurul toplantısı yaparak zorunlu organlarınızı oluşturacağınız ve neticeden bilgi vereceğiniz hususunun tarafınıza tebliğ edildiğine dair iş bu TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESİ birlikte imza edilmiştir. 08.02.2000

TEBLİĞ EDEN : TEBELLÜĞ EDEN :
Oğuzhan PASİN Ali Haydar TAYMAZ

Polis Memuru Kurucu Üye
Tel: 223 10 57 (Ev)
İlan Edilen Gazete
24 SAAT ANKARA Tel: 310 14 43
12 Şubat 2000 sayfa: 6

OKUL VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ DENETİCİLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1.
Derneğin adı “Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneğidir”. Bu ad kısaca “Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği” olarak anılacaktır.

Derneğin Merkezi ve İkametgahı:
Madde 2
Derneğin merkezi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1. Blok zemin kat No: 11 Cebeci Ankara’dır.

Derneğin Amacı:
Madde 3.
Derneğin temel amacı, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında yönetici ve müfettiş olarak görev yapmakta olan ve bu görevleri geçmişte yapmış olanlar arasında mesleki dayanışmayı sağlamak; eğitim yöneticiliği mesleğinin ve mensuplarının gelişmesine yönelik olarak ilgililerle işbirliği ve araştırmalar yapmak/yaptırmak; gerektiğinde bu amaçlara yönelik faaliyetlere maddi destek sağlamaktır. Dernek yukarıda açıklanan temel amaç yanında:
a) Okul yöneticiliği, eğitim yöneticiliği, eğitim deneticiliği alanlarının meslek olarak gelişmesi için gerekli yönetsel düzenlemelerin yapılması, istihdam, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur; işbirliği yapar.
b) Eğitim yönetimini kapsadığı alanlarda bilimsel araştırmalar yapar veya yaptırır. Bu tür araştırmaları olanaklar ölçüsünde destekler.
c) Eğitim konusunda üyelerine, meslek mensuplarına ve kamuya açık konferans, seminer, kurs, sempozyum, panel, açık oturum v.b iletişim ortamları düzenler.
d) Yasalar çerçevesinde eğitim alanı ile ilgili kitap, broşür, poster, afiş CD Rom diskleri hazırlar, çoğaltır ve dağıtır.
e) Okul ve eğitim yöneticiliği ile eğitim deneticiliği mesleğinde çalışanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için eğitim olanakları, uzmanlık hizmetleri sağlar.
f) Derneğin olanakları ölçüsünde eğitim yöneticiliği ve deneticiliği alanında yüksek lisans ve doktora programları açılmasına, alanda çalışanların bu programlara katılmaları için girişimlerde bulunur.
g) Dernek amaçları doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişilere araştırma ve geliştirmeye ilişkin iş siparişlerinde bulunabilir.
Madde 4.
Dernek, siyasetle uğraşmaz.

Dernek Kurucuları:
Madde 5.
Dernek kurucularının adı ve soyadları, meslek veya sanatları, tabiyetlerive ikametgâhları aşağıdaki gibidir:
1- Prof. Dr. Sabit ZiyaettinBursalıoğlu, Emekli Öğretim Üyesi, T.C. Gülden Sokak No: 5/15 Güvenevler/Ankara
2- Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran, Emekli Öğretim Üyesi, T.C. Defne Sokak No: 10/3 Kavaklıdere/Ankara
3- Prof. Dr. A. Haydar Taymaz, Emekli Öğretim Üyesi, T.C. 6. Sokak No: 4/5 Bahçelievler/Ankara
4- Prof. Dr. Mahmut Adem, Öğretim Üyesi, T.C. Abidin Daver Sokak No: 19/8 Çankaya/Ankara
5- Prof. Dr. Ali Balcı, Öğretim Üyesi, T.C. Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi, Perçem Sokak No: 22/4
6- Prof. Dr. Meral Tekin, Öğretim Üyesi, T.C. Dedeefendi Sokak No: 87/7 Kurtuluş/Ankara
7- Prof. Dr. Işıl Ünal, Öğretim Üyesi, T.C. Kardelen Mahallesi Çağın Sitesi No: 52 Batıkent/Ankara
8- Prof. Dr. Emine Akyüz, Öğretim Üyesi, TC. Çay yolu Mahallesi Fırat Caddesi 183. Sokak No: 6 Beysukent/Ankara
9- Prof. Dr. Hüseyin Başar, Öğretim Üyesi, T.C. Aziziye Mahallesi Platin Sokak No: 16/18 Ankara
10- Prof. Dr. Yüksel Kavak, Öğretim Üyesi, T.C. Ümit Mahallesi Konutkent 1F-3 Blok No: 12 Ankara
11- Doç. Dr. Gülsüm Baskan, Öğretim Üyesi, T.C. Yukarı Bahçelievler Mahallesi 17. Sokak No: 41/4 Ankara
12- Doç. Dr. İnayet Pehlivan, Öğretim Üyesi, T.C. Birinci Dedeefendi Sokak No: 61/3 Kurtuluş/Ankara
13- Doç. Dr. Necla Tural, Öğretim Üyesi, T.C. Şehit Osman Temiz Mahallesi 43. Sokak No: 8/6 Çankaya/Ankara
14- Doç. Dr. Kasım Karakütük, Öğretim Üyesi, T.C. Kentkop Mahallesi Seymenler 2. Sitesi F Blok No: 14 Batıkent/Ankara
15- Doç. Dr. Nilgün Köklü, Öğretim Üyesi, T.C. Bişkek Caddesi 68. Sokak No: 20/6 Emek/Ankara
16- Doç. Dr. Rıfat Mişer, Öğretim Üyesi, T.C. İlkyerleşim Mahallesi 423. Sokak No: 7 Batıkent/Ankara
17- Doç. Dr. Servet Özdemir, Öğretim Üyesi, T.C. Şenlik Mahallesi Köklü Sokak No: 48/8 Keçiören/Ankara
18- Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Öğretim Üyesi, T.C. Demetgül Mahallesi 11. Sokak No: 27/40 Lalegül/Ankara
19- Yard. Doç. Dr. Emin Karip, Öğretim Üyesi, T.C. Fakülteler Mahallesi Çoşkunlar Sokak No: 26/8 Çankaya/Ankara
20- Dr. Mehmet Bilir, Öğretim Görevlisi, T.C. Oran Mahallesi 1. Parsel No: 64/3 Oran/Ankara

Üyelik ve Aidat:
Madde 6:
Derneğe medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını tamamlamış ve yönetim kurulu kararı ile belirlenecek yıllık en az Altı Milyon TL. aidat vermeyi kabul edenler 2908 sayılı Dernekler Kanunu’ndaki genel hükümler çerçevesinde üye olabilir.
Madde 7:
Dernek üyeliğinin sona ermesi, istifa etmesiyle ya da yıllık aidat ödememiş olan veya derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunanlar için yönetim kurulunca alınacak kararla olur.

Derneğin Gelirleri:
Madde 8:
Derneğin Gelirleri
a. Üye aidatları,
b. Yardımlar ve bağışlar,
c. Çeşitli araştırma, geliştirme, eğitim ve yayın hizmetlerinden sağlanan gelirler ile yasada öngörülen öteki kaynaklardan sağlanır.
Madde 9.
Derneğin gelirleri alındı belgeleriyle alınır ve bankaların birine yatırılır. Giderler yönetim kurulu kararı ile harcama bilgileri ile yapılır. Derneğe ait banka hesabından para çekilebilmesi için yönetim kurulunun yetki vereceği üç üyeden ikisinin imzası gerekir. Yönetim kurulu kasasında, nakit olarak en çok on milyon lira bulundurabilir.

Defter ve Kayıtlar:
Madde 10.
Dernek aşağıda defter ve dosyaları tutar.
a. Üye Kayıt Defteri: Derneğe giren üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.
b. Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve sırasına göre yazılır ve üyeler tarafından imza edilir.
c. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Genel yazılar tarih, giden yazılar tarih ve sayı sırasına göre kaydedilir. Gelen yazıların asılları, giden yazıların kopyaları saklanır.
d. Gelir ve Gider Defteri (İşletme Defteri): Derneğin gelir ve giderleri, cins ve miktarı alındıkları ve verildikleri yerler tarih ve sayı sırasına göre yazılır.

Derneğin Organları:
Madde 11.
Derneğin Organları:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu ve
c. Denetleme Kurulu’dur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 12.
Genel Kurul, dernek üyelerinden oluşur ve aşağıdaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
a. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
b. Dernek organlarının seçimi,
c. Yıllık bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
d. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması yahut ayrılmasının kararlaştırılması,
g. Üyelerden gelen önerilerin incelenmesi ve karara bağlanması,
h. Derneğin feshi ve tasfiyesi,
Madde 13.
Genel kurulunun olağan toplantıları her iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunun saptayacağı bir günde yapılır. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile toplantıdan en az on beş gün önce duyurulur. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi mahallin en büyük mülkiye miriliğine toplantıya katılacak üyelerin listesi ile birlikte gelir. Genel Kurul, üyelerin yarıdan bir fazlasının huzur ile toplanabilir. İlk toplantı girişiminde çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, en az bir hafta sonraya bırakılır. Bu kez üye sayısı dernek yönetimi ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamın iki katından az olmamak kaydıyla çoğunluk aranmaz ve ilk toplantıdaki gündem uygulanır.
Madde 14.
Genel Kurulun olağanüstü toplantıları:
a) Yönetim kurulunun kararı ile,
b) Denetim kurulunun kararı ve yazılı istemi ile,
c) Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi ile yapılır.
Her üyenin bir oy kullanma hakkına sahip olduğu bu genel kurul toplantılarında kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Tüzüğün değiştirilmesi veya Derneğin feshi ile ilgili olağanüstü genel kurulların ilk toplantısında en az üçte iki temsil eden üyelerin bulunması ve kararların alınmasında mevcut üyelerin üçte ikisinin oyu aranır.
Madde 15.
Genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinin biri tarafından açılır. Yoklama yapıldıktan sonra üyeler arasında bir kongre başkanı, bir ikinci başkana ve iki yazman seçilir. Toplantı bu başkanlık divanınca yönetilir.
Madde 16.
Genel kurul toplantısında, yönetim kurluna seçilen üyelerin adları, soyadları, kimlikleri ve tüzükle yapılan değişiklikler bir hafta içerisinde o yerin en büyük mülkü amirliğine bildirilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 17.
Dernek yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeliğinin süresi iki yıldır. Üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine, oy sırası ile yedeklerden çağrılır. Yönetim kurul üyeleri, kendi aralarından başkan, ikinci başkan ve sayman seçerler.
Madde 18.
Yönetim kurlunun görevleri:
a) Derneği temsil etmek veya bunun için üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Dernek amaçlarına ve genel kurlu karalarına uygun etkinlikler planlamak ve uygulamak,
c) Yapılan çalışmalarda finansman ve ödem şekli hakkında karar vermek,
d) Genel kurulu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini düzenlemek,
e) Genel kurula yıllık etkiliklerin raporunu sunmak,
f) Gerekli defter ve dosyaları tutmak,
g) Bütçe v bilançoyu hazırlamak,
h) Aidat ve bağışların kimlerce toplanacağını karalaştırıp mahallin en büyük mülkü amirliğine bildirmek,
i) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırma, kuruculara yetki vermek,
Madde 19.
Yönetim kurulu en az üç ayda bir toplanır. Yönetim kurulu başkanı, toplantıya başkanlık eder. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyuna itibar edilir. Özürsüz olarak peş peşe üç toplantıya katılmayan üye görevinden ayrılmış sayılır.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20.
Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden meydana gelir. Denetleme kurulu üyeliğinin süresi iki yıldır. Üyeler yeniden seçilebilir.
Madde 21.
Denetleme kurulunun görevleri:
a. Yönetim kurulu karar ve uygulamalarını 6 aylık aralarla denetleyip yönetim kuruluna rapor etmek.
b. Yıllık denetleme raporunu genel kurula sunmak. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

Tüzük Değiştirilmesi:
Madde 22.
Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler yönetim kurulu tarafından veya genel kurul üyelerinin üçte birinin imzası ile genel kurula önerilir. Değişiklik kararı genel kurul tarafından hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınır.

Şube Açılması:
Madde 23.
Dernek, yönetim kurulu kararıyla başka şubeler açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli işlemler yapılır. Şubeler dernek amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırlar. Her şubede genel kurul, yönetim kurulu ve denetici bulunur. Genel Kurul şubeye kayıtlı üyelerden oluşur, toplantılarını dernek genel kurul toplantılarından en az 15 gün önce yapar, şube organlarının seçimi, yıllık bütçe ile üyelerden gelen önerilerle ilgili kararlar verir. Şube yönetim kurulu 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur, genel kurul kararlarına ve dernek amaçlarına uygun olarak etkinlikleri planlar ve dernek yönetim kurulu onayı ile uygulamaya koyar, yönetim kurulu üyeleri dernek genel kurul toplantılarına şubeyi temsilen katılırlar. Şube genel kurulunda denetçi olarak bir asıl bir yedek üye seçilir. Denetçi şube etkinlikleri ve belgeleri inceler ve denetleme raporunu hazırlar ve sunar.

Fesih ve Tasfiye:
Madde 24.
Dernek Genel Kurulu derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıya katılması gerekir. Birinci toplantı yapılmazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Her iki halde de fesih kararı hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
Madde 25.
Tüzel kişiliğin sona ermesi 2908 sayılı Dernekler Yasası’nın 49/50/51/52/53. Maddelerindeki durumların ortaya çıkması halinde olur.
Madde 26.
Dernek feshedildiği veya tüzel kişiliği sona erdiğinde tasfiye işlemi genel kurulca oluşturulacak bir komisyonca yürütülür. Mevcut değerlerden tasfiye masrafları çıkarıldıktan sonra kalan değerler genel kurulca saptanarak, amacı bu derneğin amacına en yakın bir kuruma devredilir.
Madde 27.
Hakkında, bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar ve Dernekler Yasası hükümlerine göre hareket edilir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri:
Derneğin Geçici, Yönetim Kurulu üyeleri:
Adı Soyadı Adres
Prof. Dr. A. Haydar TAYMAZ Bahçelievler 6. Sokak No: 4/5 Ankara
Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR Aziziye Mahallesi Platin Sokak No: 16/18 Ankara
Prof. Dr. Ali BALCI Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak No: 22/4
Doç. Dr. İnayet PEHLİVAN Birinci Dedeefendi Sokak No: 61/3 Kurtuluş
Doç. Dr. Servet ÖZDEMİR Şenlik Mahallesi Köklü Sokak No: 48/8 Keçiören/Ankara

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi)maddeden ibarettir.